Chambon/Thomas 2010: P. Chambon/A. Thomas, The first monumental cemeteries of western Europe : the „Passy type“ necropolis in the Paris basin around 4500 BC. JNA 12, 2, 2010. DOI: https://doi.org/10.12766/jna.2010.37.