Stroulia et al. 2022: A. Stroulia/P. Tounas/J. Robitaille/A. Hondroyanni-Metoki/Z. Kouziakis/K. Wardle/T. Theodoropoulou, Fishing, Weaving, Matting: Debating the Function of Notched Cobbles in Neolithic Greece. JNA 24, 2022, 15–46. DOI: https://doi.org/10.12766/jna.2022.2.